Metodika

Moje metodika výuky je založena na nejnovějších poznatcích z oblasti vyučování cizích jazyků. Neustále se snažím najít efektivnější a modernější způsoby výuky, a zároveň se účastním vzdělávacích metodických seminářů.

Lekce jsou převážně vedeny v angličtině, což studentům umožňuje co nejbližší kontakt s jazykem. Náplň i konkrétní forma lekcí se mění v závislosti na úrovni a požadavcích studenta/ů. Může to být čtení, psaní, gramatika a poslech u jednoho, ale mluvení, výslovnost a slovní zásoba u druhého. Snažím se vždy přizpůsobit a vyhovět přáním studenta tak, aby byl kladen důraz právě na to, aby si student odnesl z hodiny co nejvíce.

Přístup ke skupinové výuce
Ve skupinových kurzech často studenti pracují ve dvojicích či ve skupinách, a to z toho důvodu, aby všichni mohli pracovat zároveň. Tento způsob výuky, kdy jsou všichni neustále zapojeni, je velmi efektivní, ačkoli si studenti musí často nejprve přivyknout tomu, že jsou nuceni neustále přemýšlet a pracovat. (No bees, no honey, no work, no money. = Bez práce nejsou koláče.)

Individuální přístup k výuce
Jelikož každému člověku vyhovuje jiný způsob výuky, má jiné předchozí znalosti, jiné zájmy, požadavky a potřeby, snažím se každému vyhovět a pracovat se studenty v individuálních hodinách.

Konzultace
Podporuji své studenty, aby co nejvíce četli/poslouchali/sledovali/hovořili atd. i mimo jazykové lekce. Všichni moji studenti mají možnost mě kdykoli kontaktovat a konzultovat se mnou jakýkoli jazykový problém.

Hodnocení
Výsledky studentů průběžně hodnotím, a to nejčastěji slovně. V případě zájmu mohu připravit kontrolní cvičení, která pomohou studentovi zjistit, jak zvládl probranou látku.

Základní jazykové dovednosti

Mluvení
Nejvíce času je v hodinách věnováno mluvení. Připravuji různé konverzační cvičení, hry, diskuze, role playing atd. Podle dané situace také studenty opravuji (např. v gramatice či ve výslovnosti) a ihned si vysvětlíme, jak by byla daná věta správně. V jiných situacích (např. při konverzaci mezi dvěma studenty atd.) studenty ihned neopravuji, aby také získali možnost formulovat své myšlenky a plynule se vyjádřit. Snažím se poté, aby nastala u studentů rovnováha mezi touto přesností a plynulostí a studenti tak mohli zlepšit svůj mluvený projev v angličtině.

Poslech
Kromě klasických poslechových cvičení, která jsou nedílnou součástí výuky cizích jazyků, využívám i videa. Procvičování poslechu je velmi důležité, aby studenti dostali možnost seznámit se s širokou škálou mluvené angličtiny. Poslechová cvičení vždy ve výuce propojuji s procvičováním gramatiky, výslovnosti, mluvení nebo s rozšiřováním slovní zásoby. Snažím se tak, aby studenti s tím, co si poslechli, skutečně pracovali.

Čtení
Při aktivitách zaměřených na procvičování čtení seznamuji studenty s různými druhy textu většinou podle jejich zájmů nebo požadavků.

Psaní
Pravidelně zadávám studentům různé domácí úkoly, tudíž psaní si často procvičí i mimo lekce. Psaní je důležité ke zlepšení a zpřesnění jazykového vyjadřování v angličtině.

V lekcích se rovněž zaměřuji na procvičování gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti, které jsou zásadní pro dosažení vyšší úrovně znalosti jazyka. Pokud mají studenti zájem, je možné se zaměřit na efektivní komunikaci v anglickém obchodním prostředí v písemné formě.

Jako lektorka vždy působím spíše jako jistý „průvodce hodinou“, kdy studentům pomáhám, vedu je, vysvětluji a radím jim, zároveň jim ale dávám maximální možný prostor k vlastnímu vyjádření a jejich práci. Hlavními osobami v kurzu jsou vždy studenti.


Ve výuce nejčastěji využívám tzv. komunikativní metodu. Nevíte, co si pod tímto pojmem představit?

Na vybrané příklady se můžete podívat v následujícím videu: